dijous, 9 de juny del 2011

Conferència Nacional per l’Estat propi
DECLARACIÓ
DE LA CONFERÈNCIA NACIONAL PER L’ESTAT PROPI

Les persones presents, plenament conscients de pertànyer a la nació catalana i plenament compromeses amb el present i el futur polític, econòmic, social, lingüístic i cultural d'aquesta nació, ens hem reunit en assemblea per deliberar sobre aquest present i aquest futur nacionals i
com a resultat d'això:

- Constatem

1. Que, després de més de trenta anys, el model autonòmic espanyol demostra ser incapaç de respondre a les nostres expectatives d'autogovern. Aquest fracàs s’ha esdevingut, entre d’altres raons, perquè no ha estat un model fonamentat en el respecte a la realitat plurinacional i plurilingüística, i perquè ha creat estructures socials, culturals, administratives i econòmiques contràries al desenvolupament de la nació catalana, a tots els països on aquesta s'estén sota sobirania espanyola. Els greuges comparatius han anat creixent fins a fer evident el divorci entre els diferents models d'Estat proposats des de la nostra nació i els que es proposen des d'Espanya.

2. Que, en concret, l’Estat no dóna suport als habitants de Catalunya i perjudica notòriament les seves possibilitats de mantenir i incrementar el nivell de vida i benestar social que la capacitat productiva i intel·lectual del país permetria, disminuint i limitant conscientment les potencialitats del nostre desenvolupament econòmic i social.

3. Que aquesta situació, definitivament aclarida, des de l'òptica espanyola, per la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny de 2010, només porta, vista des de Catalunya, a dues sortides: la definitiva integració en un projecte de construcció d'una nació espanyola que, sota l'aparença de modernitat, manté els objectius unificadors i homogeneïtzadors castellans que sempre l'han caracteritzada o l'inici d’un procés d’independència que ens porti a la constitució d'un estat propi.

4. Que dins la societat civil de Catalunya s’ha generat un ampli moviment de rebuig a l'actual procés de destrucció econòmica i de genocidi cultural i una creixent consciència de la necessitat de recuperar l'estat propi, la qual cosa s'ha manifestat en forma de declaracions, opinions, manifestacions massives, consultes sobre la independència a centenars de municipis, acords municipals de rebuig de la Constitució espanyola i altres actuacions.

5. Que l'opinió pública de Catalunya es manifesta majoritàriament insatisfeta amb el grau d'autonomia i de capacitat de decisió de què gaudeixen els catalans, i així mateix hi ha molts valencians i balears insatisfets amb l'autonomia del país respectiu.

6. Que el Parlament de Catalunya ha ratificat en diverses ocasions que Catalunya és una nació (cal entendre, conjuntament amb els altres països catalans), i que no renuncia a l'exercici del dret
d’autodeterminació.

-Considerem

1. Que la població de Catalunya està cansada i decebuda per les mancances en representació, participació i respecte dels drets individuals i col·lectius d'un marc institucional polític en retrocés que únicament crea desafecció envers la cosa pública i desacredita els valors democràtics.

2. Que, malgrat això, la població de Catalunya ha mostrat reiteradament la seva maduresa democràtica, condició necessària per a qualsevol procés d'emancipació.

3. Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la sobirania s'agrupin i així es multipliquin i esdevinguin majoritàries, per vies democràtiques, com a condició indispensable per exercir el dret d'autodeterminació.

4. Que des del Principat de Catalunya s’ha de prendre la iniciativa i s'ha d'actuar solidàriament per donar suport als moviments que sorgeixin, amb les mateixes finalitats, als altres països amb els quals Catalunya comparteix, des de fa vuit segles, la mateixa nacionalitat, expressada especialment en la comunitat de llengua, de cultura, de dret, de tradicions i en una estructura social i econòmica semblant.
És per tot això que

-Acordem

Engegar el procés de creació, a Catalunya, d’una organització popular, unitària, plural i democràtica, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), regida pels principis següents:

1.- L’objecte de l’ANC és la conscienciació i la mobilització de la majoria de la
població de Catalunya per tal que es puguin aconseguir, de forma pacífica i
democràtica, aquests objectius nacionals:

1r. Recuperar la independència política de Catalunya mitjançant la constitució dun Estat de dret, democràtic i social.

2n. Accedir a la independència exercint el dret d’autodeterminació nacional reconegut i proclamat pels Pactes internacionals dels drets humans de les Nacions Unides del 1966 i pels altres instruments i la jurisprudència emesos d'aleshores ençà, en el mateix sentit, per les diferents instàncies internacionals i europees.

3r. Formar una majoria al Parlament de Catalunya que encomani al Govern de la Generalitat la convocatòria d'un plebiscit d’autodeterminació nacional sota garanties internacionals, i, si el poble català s'hi pronuncia favorablement, o bé si l'Estat espanyol no permetia el lliure exercici d'aquest dret, que proclami la independència nacional i constitueixi l'Estat català sobirà.

4t. Tractar amb la Unió Europea, un cop s'hagi establert l’Estat català i se n'hagi aprovat la Constitució mitjançant referèndum, la permanència de Catalunya dins la Unió, amb el nou estatus de membre de ple dret i alhora gestionar el reconeixement de Catalunya per les Nacions Unides i per cadascun dels seus estats membres.

2.- L'ANC es defineix com un moviment basat en la democràcia de base i la unitat d'acció, i constituït per assemblees territorials i sectorials. La participació en qualsevol dels òrgans de l'ANC serà sempre a títol personal. Qualsevol organització podrà mostrar el seu suport a l'ANC manifestant explícitament que comparteix els punts d'aquesta declaració fundacional.

3.- L'ANC promourà les accions necessàries per a obtenir un suport social
majoritari als objectius nacionals damunt definits. Ho farà sempre des de posicions pacífiques i democràtiques i actuarà en tot moment amb transparència i afavorint la màxima participació interna dels seus membres.

4.- Pel seu caràcter unitari i aglutinador, l'ANC no participarà, amb candidatura pròpia ni integrant-se en cap candidatura, en eleccions polítiques de qualsevol nivell.

5.- L'ANC treballarà per definir els principis d'organització d'un Estat que permeti aconseguir un futur més pròsper, just, democràtic i participatiu, d'acord amb les aspiracions del poble català.

6.- L’ANC treballarà especialment per la internacionalització del procés
d'independència de Catalunya i vetllarà, de forma especial, per les relacions amb la resta de la Unió Europea.

7.- L'ANC es dissoldrà quan s’hauran aconseguit els objectius nacionals damunt definits.

8.- Mentre no es constitueixin al País Valencià, a les Illes Balears i a la Catalunya Nord assemblees nacionals amb els mateixos objectius que els de l'ANC, aquesta acollirà al seu si tots els compatriotes d'aquells països que vulguin vincular-s'hi i els donarà tot el suport possible amb aquella finalitat, tot respectant els diferents processos i ritmes de cada país. Un cop constituït en un altre país de nació catalana un moviment unitari consemblant a l'ANC, s’hi establiran formes de reconeixement recíproc dels membres respectius i de coordinació per a la solidaritat i l'ajut mutus.
Així mateix,

-Acordem

1. Crear i nomenar un Secretariat de la Conferència, amb caràcter executiu, format per 30 persones participants en aquesta Conferència, al qual encomanem d'impulsar i coordinar la formació d'assemblees territorials i sectorials i totes les altres actuacions conduents a la
constitució de l'ANC, en el termini màxim de vuit mesos, d’acord amb aquesta Declaració i amb el Full de Ruta aprovat.

2. Crear i nomenar un Consell Permanent, format pel 5 per cent de les persones participants en aquesta Conferència, al qual encomanem de representar-la fins a la constitució de l'ANC, vetllant pel compliment d'aquesta Declaració i del Full de Ruta aprovat, arbitrant en eventuals conflictes entre assemblees o dins el Secretariat i, en general, assessorant el Secretariat i cooperant-hi quan aquest li ho requereixi.
Finalment,

-Cridem

Tots els catalans i catalanes, siguin quins siguin l’origen i l’adscripció política o ideològica de cadascú, a incorporar-se al procés per la constitució de l’Assemblea Nacional Catalana, primer pas per a forjar una nació lliure, justa i avançada.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada